Bài giảng tiếng Việt hội thảo Gây mê hồi sức Nhi khoa ngày 20/04/2017

Bài giảng tiếng Việt hội thảo Gây mê hồi sức Nhi khoa ngày 20/04/2017

https://drive.google.com/open?id=0B2RCqNRzitiNaWw5bmFlYUhDb1k