Thông báo về việc tham gia viết bài cho Website Bệnh viện Trường và Bản tin Bệnh viện

Thông báo về việc tham gia viết bài cho Website Bệnh viện Trường và Bản tin Bệnh viện