Bảng kế hoạch thực hiện và áp dụng các nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và kỹ thuật mới

 BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ ÁP DỤNG CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,   SÁNG KIẾN CẢI TIẾN VÀ KỸ THUẬT MỚI 

 

 

Đính kèm:  bang-ke-hoach-nckh-(1).doc (48.13 KB)