Giới thiệu Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

Điện thoại:                0234 - 2240285                               

Email:                        qlclbvdhydhue@gmail.com

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế được thành lập theo Quyết định số 2100/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế và Trưởng Phòng được bổ nhiệm theo Quyết định số 401/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế. Là phòng chức năng triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo quy định.

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Nhân sự của Phòng Quản lý chất lượng hiện nay gồm 05 người:

1. TS.BS. Ngô Viết Lộc                     Trưởng phòng

2. CN. Phan Thị Thảo Nguyên

3. BS. Lê Thị Phương Thảo

4. CN. Lê Thị Huyền

5. BS. Nguyễn Văn Tài

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện, phòng Quản lý chất lượng bệnh viện có chức năng và nhiệm vụ sau:

a)    Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

b)    Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

c)    Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

d)    Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

e)    Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

f)    Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

g)    Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

h)    Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

i)    Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

j)    Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

IV. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC THỨC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Lấy người bệnh làm trung tâm.

2. Việc bảo đảm và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bệnh viện, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định.

3. Các quyết định liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện dựa trên cơ sở pháp luật, cơ sở khoa học với các bằng chứng cụ thể và đáp ứng nhu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng của Bệnh viện.

4. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là nhân viên y tế) trong Bệnh viện có trách nhiệm tham gia hoạt động quản lý chất lượng.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong Bệnh viện.

2. Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng Bệnh viện.

3. Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.

4. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

5. Đánh giá chất lượng Bệnh viện.