Giới thiệu Khoa Dược

I.      Cơ cấu tổ chức của khoa Dược

Khoa Dược bao gồm các bộ phận chính sau:

1. Nghiệp vụ dược;

2. Kho và cấp phát;

3. Thống kê dược;

4. Dược lâm sàng, thông tin thuốc;

5. Kiểm soát chất lượng thuốc pha chế chuyên khoa đặc biệt;

6. Quản lí hóa chất, sinh phẩm

II.   Nhân sự

Khoa Dược hiện có 10 cán bộ cơ hữu và 01 cán bộ kiêm nhiệm.

Trưởng Khoa: DSCKI. Trần Quang Phúc

Phó Trưởng Khoa: DSCKI. Mai Hoài Trang

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Trần Hữu Dũng

III.  Thành tích khen thưởng

  • Danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc của Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế năm 2016 – 2017.
  • Giấy khen của Hiệu trưởng năm 2002 - 2003, 2016 - 2017.
  • Giấy khen của Đại học Huế năm 2007 - 2008, 2011 - 2012, 2018 - 2019.
  • Bằng khen của Bộ Y tế năm 2009 - 2010, 2013 - 2014.
  • Bằng khen của Bộ Giáo dục năm 1998 - 2018.   

IV.  Chức trách, nhiệm vụ của khoa Dược

Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất, hóa chất sinh phẩm.

Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng thuốc trong bệnh viện; chịu trách nhiệm tính toán hiệu chỉnh liều đối với người bệnh cần điều chỉnh liều; được quyền xem xét thay thế thuốc (nếu phát hiện thấy có tương tác trong kê đơn, kê đơn cùng hoạt chất, thuốc trong kho của khoa Dược hết) bằng thuốc tương đương đồng thời thông tin lại cho khoa lâm sàng biết và thống nhất việc thay thế thuốc.

Kiểm soát, tham gia phối hợp với các cán bộ được phân công ở khoa ung bướu trong việc pha chế, sử dụng các thuốc phóng xạ, hóa chất ung thư để bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y  tế và môi trường.

Là Phó Chủ tịch, ủy viên thường trực Hội đồng thuốc và điều trị, tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị về lựa chọn thuốc sử dụng trong bệnh viện; làm đầu mối trong công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, hóa chất sinh phẩm; kiểm tra, giám  sát việc kê đơn, sử dụng thuốc nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng thuốc và nâng  cao chất lượng điều trị.

Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.

Tham gia hội chẩn khi có yêu cầu của Lãnh đạo bệnh viện.

Theo dõi, kiểm tra việc bảo quản, nhập, xuất thuốc, hóa chất (bao gồm hóa chất pha chế, sát khuẩn), hóa chất sinh phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

Thông tin thuốc trong bệnh viện, triển khai mạng lưới theo dõi, giám sát, báo cáo tác dụng không mong muốn của thuốc và công tác cảnh giác dược (ADR)

Thực hiện báo cáo công tác khoa Dược, tình hình sử dụng thuốc trong bệnh viện định kỳ hàng năm  gửi về Sở Y tế ( báo cáo sử dụng thuốc hướng tâm thần, gây nghiện) và báo cáo đột xuất khi được yêu cầu.

Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, thống kê, kiểm kê, báo cáo; phối hợp với phòng Tài chính - kế toán thanh quyết toán; theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc, hóa chất, hóa chất sinh phẩm.

Tư vấn về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho Hội đồng thuốc và điều trị, cán bộ y tế và người bệnh.