Thông báo V/v Đăng ký tham dự Hội thảo khoa học “Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý Tăng Huyết Áp”

Thông báo V/v Đăng ký tham dự Hội thảo khoa học “Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý Tăng Huyết Áp”

https://docs.google.com/document/d/1nxD3aHlm8bIBW_MRqQdncyreYPYvIV6Q/edit?usp=sharing&ouid=105032320388733029109&rtpof=true&sd=true