Thông báo V/v Đăng ký tổ chức Hội thảo khoa học/CME vào quý IV/2021