Giới thiệu phòng điều dưỡng

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

                     1. Phòng Điều dưỡng được thành lập năm 2004

- Ban đầu chỉ 01 cán bộ phụ trách : CN Nguyễn Thị Rớt - trưởng phòng.

                     2. Từ năm 2010 – 2014 :

 - Phòng được bổ sung thêm nhân sự gồm 03 cán bộ :

+ CN Nguyễn Thị Rớt : Trưởng phòng

+ CN Dương Thị Diệu Hương : Phó trưởng phòng

+ CN Nguyễn Viết Tứ : Nhân viên

  3. Từ năm 2015 đến tháng 3/2016

- CN. Nguyễn Thị Rớt: Trưởng phòng

- CN. Dương Thị Hồng Liên: Phó trưởng phòng

- CN. Nguyễn Viết Tứ: Nhân viên

4. Từ tháng 3/2016 đến tháng 9/2016

- CN. Dương Thị Hồng Liên: Trưởng phòng

- CN Nguyễn Viết Tứ: Nhân viên

5. Từ tháng 9/2016 đến 2019

- CN. Dương Thị Hồng Liên: Trưởng phòng

- CN. Nguyễn Viết Tứ: Nhân viên

- CN. Trần Thị Thanh Thảo: Nhân viên 

6. Từ tháng 8/2019 đến nay

- CN. Dương Thị Hồng Liên: Trưởng phòng

- CN. Nguyễn Viết Tứ: Nhân viên

- CN. Trần Thị Thanh Thảo: Nhân viên 

- CN. Trương Thị Hân: Nhân viên

 II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
2.Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình  giám đốc bệnh viện phê duyệt.
4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.
5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

6. Phối hợp với phòng  Kế hoạch Tổng hợp  trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.
7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
8. Phối hợp với phòng NCKH – ĐN – ĐT – CĐT  thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.
 

 III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  1.  Cải thiện chất lượng chăm sóc nhằm đem lại sự hài lòng cho người bệnh.
  2.  Xây dựng đội ngũ điều dưỡng có kỹ năng giao tiếp tốt và chuyên nghiệp.
   3.  Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.
   4.  Đào tạo và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Hình ảnh Điều dưỡng trưởng các khoa

 

BGĐ chủ trì Giao ban Điều dưỡng trưởng và các phòng ban liên

quan

Giao ban Điều dưỡng – Hộ lý toàn viện

 

Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân

 

ĐD, NHS, KTV tham gia lớp đào tạo lại

 

ĐDT-NHS -KTV tham gia tập huấn phần mềm quản lý bệnh viện 

Hộ lý tham gia khóa đào tạo lại

Các tổ công đoàn ký cam kết hưởng ứng phong trào “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”

Điều dưỡng – Hộ lý tham gia phần thi lý thuyết trong chương trình hưởng ứng phong trào “ Hành  trình 10 triệu bàn tay sạch”

 

Giáo Dục sức khỏe cho người bệnh thông qua buổi họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện