(Mẫu mới 2020) Bảng kế hoạch thực hiện và áp dụng các nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và kỹ thuật mới

BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ ÁP DỤNG CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN VÀ KỸ THUẬT MỚI

/upload/file/mauvanban/bang-mau-ke-hoach-nckh-m1.doc

BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN VÀ KỸ THUẬT MỚI ĐÃ TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

/upload/file/mauvanban/bang-mau-tong-hop-ket-qua-nckh,-skct-m2.doc

BÁO CÁO VIỆC ÁP DỤNG CÁC SÁNG KIẾN CẢI TIẾN, KỸ THUẬT MỚI TẠI ĐƠN VỊ

/upload/file/mauvanban/bang-mau-bao-cao-skct,-ktm-m3.doc