Phụ lục 1 và phụ lục 2 của Thông báo số 418/TB-BVYD về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kỹ thuật bệnh viện theo Thông tư 21/2017/TT-BYT

Phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo Thông báo số 418/TB-BVYD ngày 11/7/2017, về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kỹ thuật bệnh viện theo Thông tư 21/2017/TT-BYT