ThS.BS.Trần Quang Trung
BS.CKII.Hoàng Thanh Tuấn
TS.BS.Nguyễn Sanh Tùng
ThS.BS.Nguyễn Văn Tuy
BS.CKII.Nguyễn Thị Ngọc Tỷ
TS.BS.Nguyễn Hoàng Thanh Vân
PGS.TS.BS.Phan Hùng Việt
PGS.TS.BS.Trương Quang Vinh
ThS.BS.Bùi Thị Phước Vinh
PGS.TS.BS.Phạm Anh Vũ
PGS.TS.BS.Nguyễn Anh Vũ
ThS.Đoàn Phước Vựng
BS.Võ Tường Thảo Vy
ThS.BS.Trần Thị Tiên Xinh
ThS.BS.Hoàng Thị Bạch Yến
PGS.TS.BS.Hoàng Thị Thủy Yên